Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
 • Bellen
 • +31 (0)639 460 237
 • Mailen
 • info@pioneersnederland.org
 • Bezoeken
 • Bovenkarspel, Nederland

AVG

 • AVG

Privacy Statement  Stichting Pioneers

Inleiding

Stichting Pioneers, Nederlandse stichting met als doel christelijke zending onder de minst bereikte volken wereldwijd, is georganiseerd in twee zendingskantoren: Pioneers Nederland en Pioneers Europe. Beide kantoren zijn gevestigd in Nederland en maken wereldwijd organisatorisch deel uit van zendingsorganisatie Pioneers International. Beide kantoren verwerken persoonsgegevens en andere data, die nodig zijn voor haar goed functioneren, in overeenstemming met de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door onszelf of namens ons door een verwerker op basis van een verwerkersovereenkomst gebruikt. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, niet verkocht, niet verhuurd, niet weggegeven, tenzij verplicht op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Hieronder staat helder en transparant wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
 
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van:
 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze websites.
 • Donateurs, supporters, ontvangers van nieuwsbrieven en gebedsmail , oftewel de achterban van Stichting Pioneers in algemene zin.
 • Kantoorwerkers, veldwerkers, bestuursleden van Stichting Pioneers, elk met hun specifieke achterban en uitzendrelaties.
 • Ondersteunende diensten en relaties van Stichting Pioneers.
 • Werkcontacten met (moeder) zendingsorganisatie Pioneers International
 
Categorieën verzamelde persoonsgegevens
De door Stichting Pioneers verzamelde persoonsgegevens omvatten in de zin van de Stichting Pioneers zowel gewone als bijzondere gegevens.
 
Gewone gegevens zijn met name contactgegevens (NAW, telefoon, email, en dergelijke ) als ook bankgegevens.
 
Bijzondere gegevens zijn persoonsgegevens van Stichting Pioneers werkers benodigd voor kantoor, uitzending, standplaatsing, membercare en giften/salarisverwerking, zoals met name godsdienstige-, medische-, contractuele- en financiële gegevens, zoals ook bijzondere gegevens omtrent levensomstandigheden, onderwijs, veiligheid en identiteit.
 
Door Stichting Pioneersworden geen gegevens verzameld en verwerkt anders dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van haar doel.
 
Stichting Pioneers verzamelt en verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger
 
Verwerking van uw gegevens
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt door Stichting Pioneers zelf, dan wel door een verwerker met wie Stichting Pioneers een verwerkersovereenkomst conform de AVG heeft gesloten.
 
In de verwerkersovereenkomst is tenminste vastgelegd:
 • Doel van het verwerken.
 • De verstrekte persoonsgegevens.
 • Wat de verwerking daadwerkelijk inhoudt.
 • Hoe de gegevens worden aangeleverd.
 • Wat er gebeurt met de gegevens na verwerking.
 • De rechten en plichten van Stichting Pioneers en verwerker. Indien de verwerker een subverwerker inschakelt moet ook de subverwerker tenminste voldoen aan de verwerkersovereenkomst.
 
Normaliter zal Stichting Pioneers uw expliciete toestemming vragen voor de verwerking van uw gegevens. Aanvullend kan Stichting Pioneers een beroep doen op gerechtvaardigd belang. Bij een calamiteit of noodgeval kan Stichting Pioneers ook verwerkingen doen op grond van een vitaal of algemeen belang. Te allen tijde zal Stichting Pioneers zich houden aan de wettelijke AVG grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.
 
Stichting Pioneers is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt uw verzoek schriftelijk (per brief of email) indienen, gericht aan Stichting Pioneers, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer, en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs.
 
Stichting Pioneers zal in beginsel binnen vier weken op uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering  reageren. In elk geval zal Stichting Pioneers zo spoedig mogelijk voldoen aan verzoek tot verwijdering, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of (andere) dringende redenen zich tegen verwijdering verzetten.
 
Overigens hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door Stichting Pioneerszijn vastgelegd.
 
Uitgangspunten zijn:
 • Gegevens van Stichting Pioneers bestuursleden en werkers (inclusief hun specifieke uitzendingsrelaties) worden bewaard zolang de werkrelatie bestaat en de financiële afwikkeling nog niet volledig heeft plaats gevonden.
 • Gegevens van algemeen ondersteunende diensten, supporters en donateurs worden bewaard zolang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn vastgelegd, tenzij eerdere opzegging plaatsvindt.
 • Gegevens nodig voor het uitvoeren van wettelijke bewaarplichten worden bewaard zolang de wet dit eist. Gegevens ten behoeve van voldoen aan de bewaarplicht van de Belastingdienst worden maximaal zeven jaar bewaard.
 
Zodra het bewaren van persoonsgegevens niet langer strikt noodzakelijk geworden is, worden die gegevens vernietigd, zowel digitaal als papier.
 
Aanmelden, adres wijzigen of afmelden voor nieuwsbrieven, gebedsmail of donateur.
Op elk moment kunt u zich aanmelden, afmelden, adres wijzigen en/of bankgegevens doorgeven aan de administratie van Stichting Pioneers. U kunt uw wensen/wijzigingen telefonisch doch liefst per email doorgeven aan Stichting Pioneers. Zie onze contactgegevens aan het eind van dit privacy statement.
 
Bezoek aan onze websites
Stichting Pioneers respecteert uw online privacy, veiligheid en gebruikt op haar websites geen cookies. Stichting Pioneers gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen, die onze websites bezoeken. Door uw persoonsgegevens op te geven middels onze online formulieren geeft u aan Stichting Pioneers toestemming dat uw gegevens worden gebruikt overeenkomstig dit privacy statement.
 
Beveiliging
Stichting Pioneers heeft een reeks van technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld versleuteling, veilige toegang en opslag van data en email, periodieke betrouwbaarheidschecks, toepassing van veiligheidsclausules en genomen fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
 
Stichting Pioneers realiseert zich dat, hoe adequaat de beveiliging ook is, er nooit een 100% garantie kan zijn dat een inbreuk op het systeem uitgesloten is. Een datalek (ongewenst dataverlies/dataverwerking, onbewust of bewust) kan altijd ontstaan. Stichting Pioneers heeft daarom een interne datalekprocedure, gebaseerd op de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens, die dwingend van toepassing is zodra een datalek wordt geconstateerd of gemeld.
 
Vragen over privacybeleid en contact
Alle genomen beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn beschreven in het Stichting Pioneers Privacy Beleidsplan, waarvan dit Privacy Statement een verkorte weergave is. Gelet op de snelle technische ontwikkelingen en het voortschrijdend inzicht wordt jaarlijks het Stichting Pioneers Privacy Beleidsplan geëvalueerd op haar toereikendheid en zonodig dit beleid aangepast.
Stichting Pioneers behoudt zich daarom het recht voor haar privacybeleid aan te passen/te wijzigen. Als u vragen over dit beleid hebt, neem dan contact op met onze Privacy Officer.
 
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen /klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:
 
Stichting Pioneers
t.a.v. de heer Marin van Esterik, Privacy officer
Postbus 57, 1619 ZH Andijk
T: 0228-592020
E: info@pioneersnederland.org